Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 και την Φ.6/18474/Δ1/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022–2023 θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 20η Μαρτίου 2022. Στην Α’ τάξη Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν από 01–01–2016 μέχρι 31–12–2016.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμισή του, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2. Βιβλιάριο Εμβολίων του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (θα δοθεί έντυπο από το Σχολείο).

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, (συμβόλαιο κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.)

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (το Πιστοποιητικό Φοίτησης θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων στις 15 Ιουνίου 2021).

6. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα (θα δοθεί έντυπο από το Σχολείο).

 

* Κατά τη διάρκεια των εγγραφών παρακαλείσθε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-23