Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στο Δημοτικό θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Ο ώρες υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή των μαθητών είναι: 08:30 – 13:00 καθημερινά. Στην Α’ τάξη Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν από 01–01–2017 μέχρι 31–12–2017

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμισή του, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2. Βιβλιάριο Εμβολίων του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (θα δοθεί έντυπο από το Σχολείο).

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, (συμβόλαιο κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.)

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (το Πιστοποιητικό Φοίτησης θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων στις 15 Ιουνίου 2021).

6. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα (θα δοθεί έντυπο από το Σχολείο).

Εγγραφή μαθητών στην Α Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-2024